top of page

Privacybeleid

Verklaring bescherming van persoonsgegevens

Versie 1 december 2021

Coach2Growth/Train2Growth verwerkt verschillende persoonsgegevens van organisaties, instellingen, cursisten, deelnemers, geïnteresseerden, in het kader van de  vormings-, trainings-, les-opdracht en dienstverlening zoals (team)coaching. Coach2Growth/Train2Growth gaat op een veilige en confidentiële wijze om met de verwerking van deze persoonsgegevens en respecteert hierbij de Europese Verordening 2016/679 m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring informeert jou als organisatie, instelling, cursist, deelnemer, geïnteresseerde over wat Coach2Growth/Train2Growth doet met de persoonsgegevens die zij verzamelt en over jouw rechten inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring geeft weer met welk(e) doel(en) persoonsgegevens worden verwerkt, welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan en welke rechten jij als betrokkene kunt uitoefenen.
 

1. Identiteit van de organisatie

Train2Growth is een subdivisie van Coach2Growth.  Deze laatste is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover, kun je contact opnemen met:

Coach2Growth
Egypteveldstraat 22
9880 Aalter
BTW 0653825035

coach2growth@hotmail.com
0472 03 32 43

 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Coach2Growth/Train2Growth verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens die je ons meedeelt via het (online) inschrijvingsformulier, telefonisch, via e-mail of via een offerte of overeenkomst.

Coach2Growth/Train2Growth verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens over jou (zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen of seksuele geaardheid).

 

Volgende gegevens worden verwerkt:

- Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer (vast nummer en/of GSM).
- Persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, …
- Andere gegevens (indien van toepassing): financiële gegevens, opleiding en vorming, …

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen voldoen aan de overeenkomst en het verwerkingsdoel zoals vermeld in artikel 3.
 

3. Waarvoor worden de persoonsgegevens verwerkt?

Aangezien er geen rem op technologie en innovatie staat kan niet vooraf bepaald worden hoe de informatieplatformen en -gegevenssystemen van Coach2Growth/Train2Growth zullen evolueren.
Deze verklaring heeft ook betrekking op de verwerkingen in het kader van nieuwe functionaliteiten en diensten van Coach2Growth/Train2Growth, voor zover deze binnen bovenstaande doelstellingen van Coach2Growth/Train2Growth vallen.

Je persoonsgegevens worden verwerkt i.f.v. de cursus-, les- vormings-, trainings-administratie, klantbeheer, in kader van (team)coachings.


Zo verwerken we jouw gegevens:

- om onze diensten te kunnen verlenen.
- zodat je kunt deelnemen aan de activiteiten van Coach2Growth/Train2Growth
- om je vormingswerkersdossier en prestaties te kunnen beheren en opvolgen.
- voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
- om contact met je op te kunnen nemen bij vragen, wijzigingen, …
- om met jou te communiceren over de activiteiten, diensten en ondersteuning van Coach2Growth/Train2Growth
- om vormings-/deelname-attesten te kunnen aanmaken
- om het aanbod en content te kunnen analyseren en verbeteren.
- om statistische gegevens te verkrijgen.
- om een archief bij te houden.
 

4. Wat is de verwerkingsgrond?

Coach2Growth/Train2Growth verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van:

- de overeenkomst die jij aangegaan bent of aangaat met Coach2Growth/Train2Growth voor het gebruik / verstrekken van een of meerdere diensten, activiteiten of producten (bv volgen van cursus, deelname aan open aanbod aan lezingen, vormingen en trainingen, …)

- het gerechtvaardigd belang om organisaties, instellingen, cursisten, deelnemers, geïnteresseerden te informeren en te ondersteunen.

5. Aan wie worden verzamelde persoonsgegevens overgemaakt?

Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verdeeld naar of ter beschikking gesteld aan andere organisaties, diensten, partijen van welke aard ook.

Coach2Growth/Train2Growth maakt gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Coach2Growth/Train2Growth bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
 

6. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Coach2Growth/Train2Growth bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Deze gegevens worden maximum 10 jaar bewaard.
 

7. Wat zijn jouw rechten als betrokkene?

Je hebt het recht om Coach2Growth/Train2Growth te verzoeken om:

- Je gegevens te raadplegen en te (laten) verbeteren
- Je gegevens te laten wissen of de verwerking ervan te beperken door Coach2Growth/Train2Growth.
- Je gegevens over te dragen, d.w.z. de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou aan een andere partij.

Een verzoek tot inzage, verbetering, wissing, beperking van de verwerking en gegevensoverdracht, kan gericht worden aan Coach2Growth/Train2Growth, via coach2growth@hotmail.com.

Een verzoek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na verkrijging worden beantwoord.

Meer informatie omtrent je rechten inzake bescherming van je persoonsgegevens vind je bij de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.privacycommission.be/nl.
 

8. Vertrouwelijkheid, beheer en beveiliging

Coach2Growth/Train2Growth verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

9. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of een indruk of aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op via coach2growth@hotmail.com of via 0472 03 32 43

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacycommissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming in België (https://www.privacycommission.be/nl).
 

10. Mogelijke wijzigingen privacyverklaring

Coach2Growth/Train2Growth  kan haar privacyverklaring en beleid met betrekking tot persoonsgegevens wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op onze website www.train2growth.be

We adviseren je om deze verklaring geregeld opnieuw na te kijken.

bottom of page